Przedmiot działaności

Przedmiot działaności Domu.
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu.

Dom świadczy usługi:
a. w zakresie potrzeb bytowych,
b. opiekuńcze,
c. wspomagające.

Dom Nasz:
- zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności.
- w całości pokrywa wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.
- umożliwia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
- umożliwia mieszkańcom rozwój osobowości, a w miarę możliwości ich samodzielność, uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.

Zakres świadczonych usług, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca.


Wersje tej podstrony:
2016-06-23 11:37:54 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2016-06-23 10:27:47 edytowany przez: Barbara Wieczorek

© 2016 Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach·