Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Dyrektor Domu - mgr Izabela Szeliga
Główny Księgowy - mgr Grażyna Cyprys
Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego -
mgr Dorota Tomaszewska
Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego -
mgr Barbara Wieczorek

Dyrektor
Dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności za:
1. całokształt funkcjonowania Domu, gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
2. świadczenie uslug przez Dom zgodnie z obowiązującymi standarami,
3. organizowanie pracy Domu,
4. wykonywanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Główny Księgowy
Za pracę działu odpowiada Główny Księgowy, do zadań którego należy w szczególności:
1. organizacja pracy działu,
2. nadzór i ocena pracy działu,
3. prowadzenie rachunkowości Domu,
4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6. wykonywanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego
Do zadań Kierownika Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego należy w szczególności:
1. organizacja pracy działu,
2. nadzór i ocena pracy działu,
3. organizowanie usług opiekuńczo-terapeutycznych mieszkańcom Domu zgodnie z obowiązującymi standardami,
4. wykonywanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego
Do zadań Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:
1. organizacja pracy działu,
2. nadzór i ocena pracy działu,
3. koordynacja działań w zakresie świadczonych usług bytowych mieszkańcom Domu
4. nadzór nad gospodarką magazynową,
5. organizowanie procedur związanych z zamówieniami publicznycmi,
6. wykonywanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.


Wersje tej podstrony:
2019-07-03 12:35:44 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2016-06-23 11:37:34 edytowany przez: Barbara Wieczorek
2016-06-23 10:27:26 edytowany przez: Barbara Wieczorek

© 2016 Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach·